O nas

„Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski – polskiej”

Jesteśmy polską, niezależną i konserwatywną grupą medialną. Do nas należy platforma telewizyjna PL1.TV, tygodnik „Warszawska Gazeta”, miesięcznik „Polska Niepodległa” oraz dwumiesięcznik „Zakazana Historia”. Jesteśmy po to, by przekazywać prawdę, bez spoglądania, co powiedzą inni. Za swoją dewizę przyjęliśmy słowa z polskich sztandarów wojskowych „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Tworzymy media, które głoszą te wartości i z nimi chcemy dotrzeć do wszystkich.

W świecie, w którym różne ideologie pozbawiają człowieka tożsamości, my pokazujemy spoiwo, które łączyło Polaków przez wieki ‒ naszą wielką historię, wartości chrześcijańskie, wspaniałą polską kulturę. Mamy prawo do dumy z naszego kraju, naszej historii i naszych dokonań. Nie pozwalamy tej dumy nam odbierać. To jest istota naszego medialnego przekazu.
Chcemy budowania dobrych relacji z innymi narodami, nie zgodzimy się jednak nigdy na poniżanie naszego narodu dla cudzych interesów ani na fałszywą przyjaźń. To według nas jedyne kryterium budowania relacji międzynarodowych i pod tym kątem budujmy nasz przekaz o nich.

Chcemy podkreślić – nie jesteśmy przeciwko komukolwiek. Nie wtrącamy się w niczyje prywatne życie. Co więcej, chcemy Polski otwartej dla każdego, kto chce tu z nami żyć i pracować dla naszego kraju. Ale żądamy w zamian respektowania naszych chrześcijańskich tradycji i szacunku dla naszej ziemi. Kto nie jest w stanie tego spełnić, a chce ustanawiać tu swoje porządki, niech wraca do siebie. Nie pozwalamy na wprowadzanie tu ideologii niszczących człowieka, bez względu na to, na jakie kolory pomalowana jest ta ideologia. To jest nasz jedyny warunek i głośno o nim mówimy.
Nasze media są otwarte dla wszystkich osób, którym bliska jest Polska, nasza narodowa tradycja i kultura. Nieważne, czy ktoś jest z wielkiego miasta, małej wioski, czy żyje w Polsce, czy na drugim końcu świata. Jesteśmy otwarci dla tych, którzy nawracają się na Polskę i chcą dla Polski pracować. Wiemy, że zjednoczeni możemy wszystko.
Takie media i taki kraj chcemy wspólnie budować.

Redakcja

About us

„We do not look up to political parties, or political programs. We want Poland that is sovereign, Poland that is Christian, Poland that is Polish.”

We are one Polish, independent and conservative media group. We own the TV platform PL1.TV, „Warszawska Gazeta” weekly, „Polska Niepodległa” and „Zakazana Historia” monthly. We are here to tell the truth, with no regard to what the others say. We have chosen as our motto the words written on Polish military banners “God, Honour, Motherland.” We build the media which will propagate these values and we want them to reach everybody.

In the world that deprives man of his identity, we provide it with the element that has been binding the Polish people for ages – our great history, the Christian values, and the magnificent Polish culture. We have the right to be proud of our country, our history, our accomplishments. We will not let anybody take this pride for us. And this is the essence of our message. We do want to preserve good relations with other nations, yet we shall never accept any attempts to humiliate our nation in the name of obscure interests, and we shall never let ourselves to be deceived by false friendship. This, in our opinion, is the only way to develop international relations, and with this in mind we are creating our message.

We wish to underline the fact that we stand against nobody. We do not interfere in people’s private lives. What is more, we want Poland open to everybody who wants to live with us and to work for the good of our country. However, we expect in return respect for our Christian tradition and our land. Anybody who is not able to give this to us, and plans to set up their own order here, will be kind enough to go back home. We will not allow anybody to be introducing any ideology here set to destroy man, regardless of what colours such ideology may bear. This is our only condition, and we will not shy away from expressing it.

Our media is open to anybody who feels close to Poland, our national tradition, and culture. Whether one comes from a big city, a small village, whether one lives in Poland or in the far corners of the world, we are open for those who have converted to Poland and who want to work for its success. We know that united we will not fail.
This is the media and the country we wish to build.

The Editor